รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ
Higher Education Development Network. Lower Northern Region
รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย
Higher Education Development Network. Lower Northern Region
รายชื่ออาจารย์ผู้ผ่านหลักสูตร
Higher Education Development Network. Lower Northern Region
ข้อมูลสถานประกอบการ
Higher Education Development Network. Lower Northern Region
หลักสูตร CWIE เครือข่าย
Higher Education Development Network. Lower Northern Region

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ 1. ระดับเครือข่าย  2. ระดับชาติ ตามปีการศึกษา

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

Loading